Algemene Voorwaarden Pet Studio

Sanne Mik
KVK 66631653
BTW NL210349505B01
info@petstudio.nl

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (kan ook gebruiker of klant worden genoemd);
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

o Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

o Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

o Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

o Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

o Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

o Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

o Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

o Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

o Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

o Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

o Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

o Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

o Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van verzending;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

1. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

1. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

1. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

o De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

o Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

o Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 – De prijs

o Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

o In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

o Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

o Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

o De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

o Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

o De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

o Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

o Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

o De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

o De garantie geldt niet indien:

1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

1. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

o De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

o Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

o Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

o Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

o In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

o Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

o Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

o De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

o De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

o De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

1. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

1. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

o Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

o In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

o Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

o Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

o Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

8. Indien de klant niet tevreden is over de online cursussen, trainingen, ondersteuning of downloadbare producten, dan dienst de klant zo spoedig mogelijk een email te sturen. In deze mail dient de klacht zo goed mogelijk verwoord te worden, zodat Pet Studio in staat is om te reageren en, indien de klacht gegrond is, hier een passende oplossing voor te zoeken. Wanneer een klacht niet duidelijk omschreven is, kan de klacht niet in behandeling worden genomen.

9. Klachten over online producten, diensten of cursussen dienen binnen 14 dagen na aanschaf van de online cursus, ondersteuning of downloaden van het online product worden ingediend. Indien de klacht later wordt ingediend heb je geen recht meer op herstel of vervanging.

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Online Account

1. Indien de klant wil deelnemen aan een online cursus dient de klant een account aan te maken op de website van Pet Studio.

2. Voor deelname en inschrijving geeft de gebruiker toestemming aan Pet Studio om een e-mail te sturen naar het opgegeven e-mailadres.

3. Om in te loggen op het account heeft de gebruiker een automatisch gegenereerde gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen gedeeld worden.

4. Het account is strikt privé en mag niet met anderen gedeeld worden.

5. Met het plaatsen van een bestelling wordt automatisch een online account aangemaakt.

6. Met het plaatsen van een bestelling gaat de gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden van Pet Studio

7. Na aanschaf van de online cursus heeft de gebruiker voor ten minste 1 jaar toegang tot de cursus via het online account.

8. De gebruiker verkrijgt met dit persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die (al dan niet tegen betaling) ter beschikking wordt gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren en/of bestuderen.

9. Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder(s) of voogd om een account aan te maken.

10. Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden geeft de gebruiker aan ouder dan 16 jaar te zijn of toestemming van een ouder of voogd te hebben.

11. Het is de gebruiker niet toegestaan om toegang tot derden te verlenen tot zijn/haar account en/of de content waartoe dit account toegang geeft.

12. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens behorende bij zijn/haar account.

Artikel 17 – Online Training/Cursus

1. Een overeenkomst voor het volgen van een online cursus die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.

2. Wanneer een online product zoals een online cursus of een downloadbaar product is aangeschaft kan dit niet retour of geruild worden.

3. De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online trainingen van Pet Studio worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.

4. Pet Studio wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom

1. Het is geen geval toegestaan om door Pet Studio verstrekte ontwerpen, content, foto’s, video’s, audio, informatie, offertes, documentatie of andere eigendommen te vervreemden, te kopiëren, te tonen of te delen.

2. Het is de klant alleen toegestaan de content en eigendommen van Pet Studio te bekijken en te gebruiken voor eigen gebruik.

3. Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commerciële te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus of aanbod tenzij Pet Studio hier schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.

Artikel 19 – Algemeen Fotografie

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door Sanne Mik. Wanneer er over ‘de fotograaf’ wordt gesproken in deze voorwaarden wordt Sanne Mik hiermee bedoeld. De algemene voorwaarden gelden voor alle fotoreportages en andere diensten/producten van Pet Studio.

 1. Wanneer u een fotoreportage boekt of een product afneemt gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, kunt u dat vooraf schriftelijk aangeven.
 2. De fotograaf mag te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen.
 3. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij schade bij mens of dier of ongevallen veroorzaakt tijdens de fotoreportage.
 4. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage.

Artikel 20 – De fotoreportage

.De fotograaf maakt tijdens de fotoreportage veel foto’s. Na afloop zult u een selectie foto’s krijgen die naar inzicht van de fotografe fototechnisch in orde zijn. U kunt geen beroep doen op de foto’s die de fotografe niet geschikt vindt om te tonen. De fotografe heeft het recht te bepalen welke foto’s voor u geselecteerd worden.

 1. Tijdens een fotoreportage hebben we te maken met levende wezens. Wanneer een dier niet meewerkt zal de fotografe uiteraard haar uiterste best doen er toch een geschikte reportage van te maken. Dit gedrag kan van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s, u heeft geen recht op ‘geld terug’ of een nieuwe kosteloze reportage.
 2. Een fotoreportage wordt voor u persoonlijk gemaakt waardoor de fotografe in geen enkel geval verplicht is geld terug te geven.
 3. De fotograaf is vrij haar eigen kennis, creativiteit en inzicht in te zetten tijdens een fotoreportage.
 4. De fotograaf en klant maken een afspraak voor de fotoreportage. Dit is een datum en locatie die hun beide past. Mocht u verhinderd zijn kan de fotoreportage worden verzet, mits dit op tijd aangegeven is. U dient dit twee weken van tevoren aan te geven bij de fotograaf.
 5. Wanneer u een fotoreportage boekt maken wij tijd voor u en uw huisdier vrij. Op dat moment kunnen wij geen andere opdracht aannemen. U kunt tot 24 uur van tevoren uw afspraak verzetten. Daarna zijn wij genoodzaakt 70% van de afgesproken kosten in rekening te brengen.
 6. In geval van annulering van de fotoreportage door de klant, om welke reden dan ook, worden er annuleringskosten in rekening gebracht. Wij zijn genoodzaakt 70% van de afgesproken kosten in rekening te brengen.Bovenstaande percentages gelden alleen als deze kostendekkend zijn voor de fotograaf. Wanneer dit niet de, door de fotograaf gemaakte, kosten dekt wordt het bedrag aangevuld tot het bedrag van de door de fotograaf gemaakte kosten. De fotograaf beoordeelt de situatie en kan hierop uitzonderingen maken wanneer nodig.
 7. Wanneer de fotograaf de fotoreportage niet kan uitvoeren op de afgesproken datum, zal de fotograaf zoeken naar een nieuwe datum met de klant.
 1. Wanneer het weer dusdanig slecht is dat de fotoreportage niet door kan gaan wordt, op die datum, zoekt de fotograaf samen met de klant naar een nieuwe passende datum.
 2. Wanneer de klant niet tevreden is krijgt de klant in geen enkel geval zijn of haar geld terug.De klacht dient binnen 2 weken na ontvangst van de foto’s ingediend te zijn. De fotograaf zal dan kijken wat hij voor hem of haar kan betekenen.

Artikel 21 – De foto’s

 1. Binnen 4 weken nadat de fotoreportage heeft plaatsgevonden ontvangt u de foto’s via een persoonlijke én beschermde link. Deze foto’s zijn op 800 x 600 pixels met een klein logo in de hoek. Het logo dient altijd op de foto’s te staan wanneer deze ergens worden laten zien of geplaatst. Vanaf deze link kunt u de foto’s voor eigen gebruik opslaan. Deze bestanden zijn geschikt voor social media, websites, fora en andere sites. De foto’s mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Ook op digitale bestanden rust auteursrecht.
 2. De fotograaf blijft altijd eigenaar van de foto’s.
 3. U kunt foto’s nabestellen op afdruk of digitaal. Voor deze nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd wanneer de bestelling betaald is.
 4. Wanneer de klant foto’s plaatst op internet of social media kanalen dient de foto voorzien te zijn van naamsvermelding of een logo.
 5. Het is in geen geval toegestaan dat klanten of derden de foto’s bewerken, bijsnijden of filters of tekst toevoegen.
 6. De grote digitale bestanden mogen nooit op internet geplaatst worden door de klant. Deze zijn enkel voor eigen gebruik.
 7. Afdrukken of andere nabestellingen worden verzonden met de post. Wat vanaf dat moment gebeurt met het product is niet de verantwoordelijkheid van de fotograaf (schade o.i.d.). Mocht er wel iets mis zijn kunt u altijd contact opnemen met de fotograaf en zal zij kijken wat ze kan doen.
 8. De fotograaf is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van afdrukken bij een andere leverancier dan de fotograaf aanbeveelt. Ook kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen is niet de verantwoordelijkheid van de fotograaf.

Artikel 22  – Betalingen/tarieven

 1. Nadat u een fotoreportage heeft geboekt ontvangt u zo snel mogelijk een factuur van de fotograaf.
 2. Betalen kan middels overmaken per bank of contact (gepast) in de studio.
 3. De foto’s worden pas geleverd als het volledige bedrag is betaald.
 4. De fotograaf heeft het recht om de tarieven aan te passen op ieder moment. De tarieven van de boekingsdatum gelden.
 5. Bij de tarieven zitten de reiskosten niet inbegrepen. Wanneer er sprake is van reiskosten worden deze op de factuur vermeld. De eindsom is dus het pakket dat de klant gekozen heeft + eventuele reiskosten.
 1. Alle tarieven zijn inclusief BTW (en exclusief reiskosten, zie 4.6), tenzij anders afgesproken.
 2. Wanneer de fotograaf bij een fotoreportage toch meer werk moet verrichten dan afgesproken of hogere kosten heeft gemaakt, zal dit in rekening gebracht worden (in overleg met de klant).
 3. Wanneer er een offerte uitgebracht wordt door de fotograaf, is deze 14 dagen geldig. Daarna vervalt het aanbod automatisch.
 4. Wanneer uw fotoreportage niet volledig betaald is, worden er geen foto’s geleverd.
 5. Cadeaubonnen kunt u bij Pet Studio kopen.
  • Dit kan een cadeaubon zijn die wij per post naar u opsturen, maar kan ook een digitale cadeaubon zijn die per mail verstuurd wordt.
  • Een cadeaubon kan niet ingewisseld worden voor geld of op een manier retour worden gedaan.
  • De cadeaubon is 1 jaar geldig nadat deze door de fotograaf verzonden is aan de klant.
  • De cadeaubon mag, uiteraard, aan een ander gegeven worden, maar de datum van uitgifte blijft gelden.
  • De cadeaubon is specifiek voor 1 product, het product dat de klant die de cadeaubon aanschaft gekozen heeft. Wanneer de klant bijvoorbeeld ‘Studio Luxe’ heeft gekozen zal de cadeaubon hier ook alleen voor ingewisseld kunnen worden. In overleg kan er eventueel een algemene cadeaubon gegeven worden, neem hiervoor contact op met de fotograaf.11. Tarieven en pakketten mogen te allen tijde aangepast worden door de fotograaf.

   Artikel 23 – Publicatie/Auteursrecht/Privacy

 1. De auteursrechten van alle fotoreportages blijven te allen tijde eigendom van de fotograaf.
 2. Op alle foto’s die gemaakt worden door de fotograaf rust het auteursrecht. Daarom is het niet toegestaan om foto’s onjuist te gebruiken of wanneer u hier geen recht op heeft. De foto’s mogen niet gedupliceerd, gekopieerd of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming.
 3. De foto’s blijven te allen tijde eigendom van de fotograaf.
 4. Ook wanneer u een digitaal bestand op groot formaat koopt, koopt u slechts een licentie om deze foto te gebruiken voor eigen gebruik. De rechten van deze foto blijven te allen tijde van de fotograaf.
 5. Wanneer u een foto wilt publiceren dient u hiervoor altijd de fotograaf schriftelijk om toestemming te vragen.
 6. U mag de foto’s plaatsen op uw website, uw social media kanalen of andere internet sites. Onder voorwaarde dat deze met logo geplaatst zal worden. Een foto moet altijd van logo en/of naamsvermelding voorzien zijn wanneer deze op het internet verschijnt.
 7. U mag in geen enkel geval de grote bestanden op internet plaatsen, die u aangeschaft heeft of die in uw pakket zaten. Op internet dienen altijd de webformaat (800 x 600 pixels) met logo te verschijnen. De grote digitale bestanden zijn uitsluitend voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om af te drukken op wanddecoratie.
 8. Wanneer u een foto wilt publiceren en hiervoor schriftelijk toestemming heeft gekregen van de fotograaf, is deze alleen voor u persoonlijk en dus niet door te geven aan een ander persoon.
 1. De fotograaf is in alle gevallen eigenaar van de foto’s, zij mag dan ook naar eigen inzicht foto’s gebruiken op haar websites, social media kanalen, marketing materialen etc. Ook mag de fotograaf foto’s verkopen aan derden of publiceren op commerciële doeleinden. De fotograaf zal haar best doen u hierover op de hoogte te stellen, maar is dit niet verplicht.
 2. Wanneer u een foto wilt publiceren dient deze duidelijk voorzien te worden van naamsvermelding (Pet Studio of www.petstudio.nl) Wanneer dit niet gedaan wordt mag de fotograaf, nader te bepalen, kosten in rekening brengen aan de publicerende partij.
 3. De fotograaf gaat zorgvuldig om met de foto’s en persoonlijke informatie of gegevens. Deze zullen in geen geval doorgespeeld worden aan derden of openbaar gemaakt worden.

© 2008-2021 Pet Studio & Belle Fae | Sanne Mik – Alle rechten voorbehouden

Lees ook de Privacy Policy

×